Speech Art Center Thailand
พัฒนาตน หนทางนำ ความสำเร็จ
088-292-6461
>> ศิลปะการพูดผู้นำ และภาพลักษณ์

ศิลปะการพูดผู้นำ และภาพลักษณ์

>>
พัฒนาทักษะการพูดผู้นำ
การพูดพรีเซนต์นำเสนอ
ปรับภาพลักษณ์ที่ดี
การสร้าง Personal Branding

 

 

 คอร์ส

   เรียนส่วนตัว 1 วัน

   เลือกวันเรียนได้ 

 

    พัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จ 

   

 

ศิลปะการพูดผู้นำ และภาพลักษณ์

หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูดผู้นำ และภาพลักษณ์ เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านทักษะ

การพูดของผู้นำ ศิลปะการสื่อสาร การพูดพรีเซนต์ การนำเสนอของผู้นำ ที่สามารถสร้างความมั่นใจ

การปรับภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจ การสร้างแบรนด์บุคคล การสร้าง Personal Branding

อันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเรา ด้วยบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก ทัศนคติ การแต่งกาย ท่าทาง

การวางตัว ศักยภาพการแสดงออก และศิลปะการพูด ที่โดดเด่นแตกต่าง อย่างมีเอกลักษณ์ จะทำให้

คุณพบกับความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

♦พัฒนาทักษะการพูดผู้นำ

♦การพูดพรีเซนต์นำเสนอ

♦ปรับภาพลักษณ์ที่ดี

♦การสร้าง Personal Branding

♦กำหนดเป้าหมาย Personal Branding

♦บุคลิกภาพของผู้นำ

♦วิเคราะห์คาแรคเตอร์

♦ศิลปะการสื่อสารของผู้นำ 

♦เทคนิคการแสดงออก ท่าทาง การวางตัว

  การแต่งกาย การทักทาย

♦การพูดสร้างความประทับใจ

♦การพูดกับคนที่แตกต่าง

♦การสื่อสารกับคนประเภทต่างๆ

♦ฝึกปฏิบัติ Workshop

  วิทยากรให้คำแนะนำรายบุคคล

 

 

      หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีทักษะการพูด 

การพรีเซนต์นำเสนอที่โดดเด่น มีภาพลักษณ์ที่ดี

อันเป็นเอกลักษณ์ สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต

 

 รูปแบบอบรม

    ♦เรียนส่วนตัว/กลุ่มย่อย/In-House Training

     ♦เน้นการฝึกปฏิบัติ

     ♦ให้คำแนะนำรายบุคคล

   เพื่อพัฒนาทักษะการพูดอย่างเต็มที่ 

และมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้กับผู้เรียน

 

 

     Smart Training by Aj.Tong

       อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง)

    จบการศึกษาปริญญาโทจาก

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

      สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ

     ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

       สูงที่สุดของประเทศไทย

      วุฒิศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

           การจัดการการพัฒนาสังคม (NIDA)

         เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคคล

 

           ผู้จัดการองค์กรชั้นนำก่อนวัย 30

         ผู้บริหารพัฒนาบุคคลบริษัทชั้นนำหลายแห่ง

         พิธีกร,วิทยากร,ผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ,

         อ่านสปอตโฆษณา,เสียงจิงเกิ้ลสถานีวิทยุ 

       FM 94.0 MHz

        ได้รับรางวัลการพูดสุนทรพจน์ดีเด่น

       จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย

       ได้รับโล่ห์รางวัลและเสื้อสามารถ 

       กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น

       (เป็นประธานและผู้นำเสนอผลงาน)

       ได้รับรางวัลผู้บริหารระบบบริหารงาน 

       คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000

 

       ขาดความมั่นใจในการพูดและภาพลักษณ์

   ทักษะในการพูดยังไม่ดีพอ

    แสดงออกไม่เป็นและขาดพลัง

      อย่างนี้ยากที่จะประสบความสำเร็จ

      การพัฒนาทักษะการพูดและปรับภาพลักษณ์

      ด้วยคาแรคเตอร์ส่วนบุคคลอันเป็นเอกลักษณ์

     จะทำให้ท่านพบกับความก้าวหน้าและ

    ความสำเร็จในชีวิต