Speech Art Center Thailand
พัฒนาตน หนทางนำ ความสำเร็จ
088-292-6461
>> วิทยากร

Smart Training by Aj.Tong

   อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง)

    จบการศึกษาปริญญาโทจาก

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

      สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ

     ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

       สูงที่สุดของประเทศไทย

      

ประวัติวิทยากร

อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง) ศศ.บ.,พบ.ม.(NIDA)

การศึกษา
•ปริญญาโท การจัดการการพัฒนาสังคม (Social Development Managemant)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
•ปริญญาตรี ศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

•อนุปริญญา ศิลปะการสื่อสาร และการโฆษณา (Communication Arts and Advertising) 
•ประกาศนียบัตร ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน สโมสรธนาคารกรุงเทพ

•Certificate : Safety Officer in Professional Level 

  Safety and Health at work Promotion Association 

•Certificate : Internal Quality Audit (NSTDA)

 

งานวิจัย

•เจ้าของงานวิจัยด้านขวัญกำลังใจ ตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งมีผู้นำงานวิจัยไปใช้

  Reference เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งถึงปัจจุบัน


การดูงาน
•ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ National University of Singapore and

  Nanyang Technological University

•สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล บริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด, บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บลูริเวอร์ ไดมอนด์ จำกัด,ส่วนพัฒนาพนักงาน ฝ่ายการพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่,

บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ บริษัทธุรกิจบันเทิง เพลง ภาพยนตร์ และสร้างศิลปิน APS Inter Music  และ Lion Record 

ประสบการณ์ด้านรายการวิทยุ 
ผู้ร่วมจัดรายการ, ผู้อ่านสปอตโฆษณา, และเสียงจิงเกิ้ล ทางสถานีวิทยุ FM 94.0 MHz

ประสบการณ์ด้านพิธีกรและวิทยากร

• พิธีกร ในงานการปาฐกถาธรรมเรื่อง ครองตน ครองคน ครองงาน โดยพระพยอม กัลยาโณ หรือพระราชธรรมนิเทศ

   พระนักเทศน์นักพัฒนา เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และประธานมูลนิธิสวนแก้ว

• พิธีกร ในงานการประชุมเชิงวิชาการ การสื่อสารมวลชน โดยศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ นักการศึกษา

   นักเขียน และนักพูดชั้นนำของประเทศไทย

• พิธีกร ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 

• พิธีกร งานมงคลสมรส พิธีกรงานเปิดกิจการ และอื่นๆ
• วิทยากรฝึกอบรม ศิลปะการพูดที่ประทับใจ, ศิลปะการสื่อสารสำหรับการขายและการตลาด,การทำงานร่วมกันเป็นทีม,

   การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ,ระบบควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC),ระบบบริหารงาน

   คุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9000 (International Standard Organization) 

 

รางวัลที่ได้รับ

•ได้รับรางวัล การพูดสุนทรพจน์ดีเด่น จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย

ได้รับโล่ห์รางวัลและได้รับเสื้อสามารถ กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น (เป็นประธานกลุ่มและผู้นำเสนอผลงาน)

•ได้รับรางวัล ผู้บริหารระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 

  (International Standard Organization)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

•ผู้อำนวยการและวิทยากร สถาบันพัฒนาบุคคล สปีช อาร์ต เซ็นเตอร์ ไทยแลนด์ 

•ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล

 

การศึกษาของอาจารย์ต้อง

Social Development Management

•Social Psychology and Management

•Organization Leadership

  and Decision-Making

•Social Theories

•Thai Social System

•Social Development Theories

•Political and Economic Development

•Public sector and Development 

•Social Research Methodology

•Research: The Morale 

 

Communication Arts

•Theory of Communication

•Fundamentals of Communication

•Communication Development

•Current Affairs for Communication

•Language for Communication

•Mass Communication Laws

•Mass Media

•Briefing and Conference Techniques

•Creative Copy Writing

•Communication Research

 

Advertising

•Speech for Advertising

•Production of Advertising

•Fundamentals of Advertising

•Advertising Media Planning

•Advertising Business

•Advertising Management

 

Films,Radio,T.V.Broadcasting

•Principle of Films

•Fundamentals of Films

•Cinematography

•Dramatic Arts

•Acting and Directing

•Radio and T.V. Broadcasting

•Broadcasting Program

•Printed Matters Media Design

•Arts and Photography

•Music Appreciation