Speech Art Center Thailand
พัฒนาตน หนทางนำ ความสำเร็จ
088-292-6461
>> หลักสูตรอบรม(เพิ่มเติม)

หลักสูตรอบรม(เพิ่มเติม)

>>
หลักสูตร In-house Training

>>การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
>>การบริการด้วยใจ (Service Mind)
>>ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

หลักสูตร In-house Training

 

♦การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

♦เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

♦เรียนรู้มนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรม และความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ

♦สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี

 

เนื้อหาหลักสูตร

♦ความสำคัญของการสื่อสาร

♦การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

♦ความแตกต่างของมนุษย์และความต้องการในด้านต่างๆ

♦ทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกต่าง

♦รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่ดี

♦การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

♦ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

 

 

♦การบริการด้วยใจ (Service Mind)

 

วัตถุประสงค์

     หลักสูตรการบริการด้วยใจ จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริการที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ สร้างทัศนคติเชิงบวก มีวิธีการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความประทับใจในงานบริการที่เป็นเลิศขององค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

♦หลักการบริการสู่ความสำเร็จ

♦ความต้องการของลูกค้า

♦บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในการบริการ

♦บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก

♦ภาษาท่าทางการแสดงออก

♦ศิลปะการสื่อสาร

♦บทบาทหน้าที่ของตนเอง

♦พัฒนาตนเองให้เป็นนักบริการที่ดีมีคุณภาพ

♦การควบคุมอารมณ์ในการบริการ

♦ทัศนคติเชิงบวก

♦ทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกต่าง

 

 

 

♦ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้าน

ศิลปะการสื่อสาร ทั้งหลักการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งการพูดและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

การพัฒนาการพูด ฝึกการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต  

คอร์สฝึกพูด จะช่วยทำให้ผู้นำมีการพัฒนาการพูดที่ดี ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีศิลปะในการพูด มีทักษะการพูดดี และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความศรัทธา ไว้วางใจ และเชื่อมั่นต่อตัวผู้นำ

เรียนการพูด ด้วยหลักสูตร  ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีการพัฒนาทักษะการพูด และปรับปรุงบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้

 

  

เนื้อหาหลักสูตร

 

♦เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 

  ให้น่าเชื่อถือศรัทธา

♦การขจัดอาการตื่นเต้น

  ประหม่า ตื่นเวที ไม่กล้าพูด

♦สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

♦เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง

♦เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ

♦เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี

♦ศิลปะการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ

♦ศิลปะการใช้น้ำเสียง

♦การใช้ท่าทางประกอบการพูด

♦สร้างความโดดเด่นในการพูด

♦ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการพูด

♦เทคนิคการพูดเรื่องประทับใจ

♦เทคนิคการพูดโน้วน้าวใจ

♦เทคนิคการพูดสุนทรพจน์

♦เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

♦ฝึกปฏิบัติการพูด/วิทยากรให้

  คำแนะนำเป็นรายบุคคล

 

 

       หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีทักษะการพูดและการ

นำเสนอที่โดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่น พูดดีได้อย่างมั่นใจ

 

♦เรียนรู้ทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักศิลปะการ

  สื่อสาร จะช่วยให้ท่านมีการพูดที่ดีได้

♦พัฒนาจากคนที่กลัวการพูดเปลี่ยนให้กลายเป็น

  คนกล้าที่จะพูด กล้าแสดงออก ได้อย่างมั่นใจ

♦เรียนรู้การสร้างโครงเรื่องที่ดี จะสร้างความ

  ประทับใจ ให้แก่ผู้ฟัง

♦การใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูดเพื่อ

  ทำให้ การนำเสนอเปี่ยมพลัง

♦พัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างามทั้ง การยืน เดิน นั่ง

  และการไหว้ ที่เสริมบุคลิกภาพ ให้น่าเชื่อถือ ศรัทธา