Speech Art Center Thailand
พัฒนาตน หนทางนำ ความสำเร็จ
088-292-6461
>> หน้าแรก

เปิดรับสมัครแล้ว

 

  ศิลปะการพูด

และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น

   ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี 

 

   ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ

   ถูกหลักการสื่อสารที่สุด

    เน้นฝึกปฏิบัติและเรียนรู้

     Two-Way Communication

      ฝึกการสื่อสารเทคนิคเฉพาะ SAC  

     คอร์สฝึกพูด ที่ได้ผลดี

    มีศิลปะในการพูด กล้าแสดงออก

    บุคลิกดี การพูดโดดเด่น

 

 

    อบรม เสาร์-อาทิตย์ 

20-21 พฤษภาคม 2566

  8,900 บาท

  สถานที่ สาทรนครทาวเวอร์

   (ติดBTSช่องนนทรี)

   เวลา 9.30-16.30 น.

   พร้อมอาหารกลางวัน,ขนมเบรค,เอกสาร,วุุฒิบัตร

  safety:แจก face shield ทุกท่าน

   อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป

 

  สำหรับ คอร์ส

   เรียนส่วนตัว 1 วัน

    เลือกวันเรียนได้ 

    

      พัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จ

 

       Smart Training by Aj.Tong

       อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง)

      จบการศึกษาปริญญาโทจาก

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

      สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ

     ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

       สูงที่สุดของประเทศไทย

      วุฒิศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

           การจัดการการพัฒนาสังคม (NIDA)

         เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคคล

           ผู้จัดการองค์กรชั้นนำก่อนวัย 30

         ผู้บริหารพัฒนาบุคคลบริษัทชั้นนำหลายแห่ง

         พิธีกร,วิทยากร,ผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ,

         อ่านสปอตโฆษณา,เสียงจิงเกิ้ลสถานีวิทยุ 

       FM 94.0 MHz

        ได้รับรางวัลการพูดสุนทรพจน์ดีเด่น

       จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย

       ได้รับโล่ห์รางวัลและเสื้อสามารถ 

       กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น

       (เป็นประธานและผู้นำเสนอผลงาน)

       ได้รับรางวัลผู้บริหารระบบบริหารงาน 

       คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000

 

การพูด ไม่ใช่แค่ได้พูด จะต้องพูดให้เป็น

การพูดเป็น พูดได้ดี จะก่อให้ประสบผลสำเร็จ

เจริญ ก้าวหน้า ของบุคคลในทุกสายอาชีพ

การพูดได้ดีจะต้องมีหลักวิชาการพูดที่ถูกต้อง

หากพูดโดยขาดความมั่นใจ เสียงสั่น ไม่กล้าสบตา

มือไม้วางไม่ถูก ทำให้เสียบุคลิกอย่างมาก

ขึ้นต้นพูดไม่ดี พูดวกวนไปมา ที่เตรียมไม่พูด

แต่ไปพูดที่ไม่ได้เตรียม สรุปจบไม่เป็นเรื่อง

ปัญหาเหล่านี้ อย่าปล่อยผ่าน เพราะจะเป็น

อุปสรรคต่อผลสำเร็จของท่าน 

พัฒนาทักษะการพูดเชิงปฏิบัติการ ด้วยการ

เรียนรู้แบบ Two-Way Communication

เห็นผลดีจริง อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป 

ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ

 

"คำพูด เปลี่ยนชีวิต"

 โทมัส เอดิสัน

                     

"สิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก

  ล้วนเกิดขึ้นได้จาก

  คนที่มีความพยายาม

   แม้จะดูเหมือนว่า

    เป็นไปไม่ได้เลย"

 เดล คาร์เนกี

 

 

       หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีทักษะการพูดและการ

นำเสนอที่โดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่น พูดดีได้อย่างมั่นใจ

 

♦เรียนรู้ทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักศิลปะการสื่อสาร 

  จะช่วยให้ท่านมีการพูดที่ดีได้

♦พัฒนาจากคนที่กลัวการพูดเปลี่ยนให้กลายเป็นคนกล้า

  ที่จะพูด กล้าแสดงออกได้อย่างมั่นใจ

♦เรียนรู้การสร้างโครงเรื่องที่ดี จะสร้างความประทับใจ 

  ให้แก่ผู้ฟัง

♦การใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูด เพื่อทำให้ 

  การนำเสนอเปี่ยมพลัง

♦พัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างามทั้ง การยืน เดิน นั่ง และ

  การไหว้ ที่เสริมบุคลิกภาพ ให้น่าเชื่อถือ ศรัทธา 

 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

    อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้องศศ.บ.,พบ.ม.(NIDA)

 

    อาจารย์ต้อง ได้ศึกษาทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาวะผู้นำ ซึ่งผู้นำจะต้องมีทักษะที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะ

ด้านการสื่อสาร ผู้นำจะต้องแสดงออกถึงการสื่อสารที่มี

ทักษะสูง จะต้องมีความสามารถในด้านการพูด การสื่อสาร

เป็นทักษะที่ทุกสาขาอาชีพจะต้องมีเพราะเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ 

    ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ ตามหลักของ เดล คาร์เนกี

เป็นหลักสูตรที่มีหลักการอันทรงคุณค่า หนึ่งในบุคคลที่ผ่าน

หลักสูตรของ เดล คาร์เนกี และประสบความสำเร็จระดับโลก

คือ วอร์เรน บัฟเฟตต์

   อาจารย์ต้องได้นำศาสตร์การพัฒนา ภาวะผู้นำ ทักษะการ

สื่อสาร หลักวิชาการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ จาก

การศึกษาทางด้าน ศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

(Communication Arts) ทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ ยุทธ

ศาสตร์การพัฒนา Social Development Management

และประสบการณ์ด้านการพูดการสื่อสารต่างๆ มาถ่ายทอดให้

กับผู้เรียน โดยจัดรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ

สื่อสาร การพูด ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ให้กับผู้เรียน โดยมีความเชื่อที่ว่า การมีทักษะการพูดที่ดี

หรือเป็นนักพูดที่ดีนั้น จะต้องมีพื้นฐานความรู้มาจาก ความ

เข้าใจในหลักการพูดที่ถูกต้องตามหลัก ศิลปะการสื่อสาร ซึ่ง

เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน และเรียนรู้

ทักษะการพูดที่ถูกต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างโครงเรื่องที่ดี และพูดดีได้อย่าง

มั่นใจ ความรู้ที่ได้รับจะอยู่ติดตัวไปตลอดชีวิต เป็นการ

พัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

     อาจารย์ต้อง ได้มีโอกาสเป็นพิธีกร ในงานการปาฐกถา

ธรรม เรื่อง ครองตน ครองคน ครองงาน โดยพระพยอม

กัลยาโณ หรือ พระราชธรรมนิเทศ พระนักเทศน์นักพัฒนา

เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และประธานมูลนิธิสวนแก้ว

     พิธีกร ในงานการประชุมเชิงวิชาการ การสื่อสารมวลชน

โดย ศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ นักการศึกษา 

นักเขียน และนักพูดชั้นนำของประเทศไทย

     พิธีกร ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

(มหาชน) พิธีกรงานมงคลสมรส พิธีกรงานเปิดกิจการ

และอื่นๆ

     วิทยากรฝึกอบรม ศิลปะการพูดที่ประทับใจ,ศิลปะการ

สื่อสารสำหรับการขายและการตลาด,การทำงานร่วมกัน

เป็นทีม,การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ,ระบบควบคุม

คุณภาพ Quality Control Circle (QCC),ระบบ

บริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000

     ได้มีโอกาสร่วมจัดรายการวิทยุ อ่านสปอตโฆษณา เสียง

จิงเกิ้ลทางสถานีวิทยุ FM 94.0 MHz

     อาจารย์ต้อง เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาบุคคล

บริษัทชั้นนำหลายแห่ง

     ได้รับรางวัล การพูดสุนทรพจน์ดีเด่น จากประธานชมรม

การพูดแห่งประเทศไทย 

     ได้รับโล่ห์รางวัลและได้รับเสื้อสามารถ กลุ่มควบคุม

คุณภาพดีเด่น (เป็นประธานและผู้นำเสนอผลงาน)

     ได้รับรางวัล ผู้บริหารระบบบริหารงานคุณภาพ

มาตรฐานสากล ISO 9000 (International Standard

Organization)

 

 

การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

เป็นการพัฒนาตนเองที่สำคัญ

เพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่

เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 

 

 การฝึกการพูด ด้วยคอร์สฝึกพูด หลักสูตรนี้

จะพัฒนาให้ท่านมีบุคลิกภาพ และการพูดที่

ดีขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก เรียนรู้หลัก

การพูดที่ถูกต้อง เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ 

เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี เรียนการพูด

ตามหลักศิลปะการสื่อสาร ทำให้พูดได้

อย่างมั่นใจ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

            บุคลิกดี พูดเด่น เป็นสง่า        

ไม่ประหม่า ตื่นกลัว มัวหลบเร้น

     จงเชื่อมั่น ศรัทธา กล้าจะเป็น     

ผู้โดดเด่น วาทะล้ำ นำเจริญ